Privacy

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf die datum geldt in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving. Voor een goede behandeling is het nodig dat ik, als behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst).

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens en medische gegevens die Hypnotherapie Waalwijk van haar klanten verwerkt. Indien je cliënt wordt van Hypnotherapie Waalwijk of om andere redenen deze gegevens aan Hypnotherapie Waalwijk verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om deze in lijn met deze privacyverklaring te verwerken.

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

  • voor- en achternaam
  • geboortedatum
  • adresgegevens
  • telefoonnummer
  • e-mailadres

Deze persoonsgegevens worden gebruikt voor het contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan.

Verder bevat je dossier aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen.

Als je behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Verder heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht.

De gegevens uit je dossier kunnen verder voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

  • voor het informeren van andere zorgverleners, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming
  • voor het geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing en overleg
  • een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat een factuur opgesteld kan worden

Als ik om andere redenen gebruik zou moeten maken van je gegevens zal ik je eerst informeren en expliciet je toestemming vragen.

Hypnotherapie Waalwijk verwerkt en bewaart je gegevens tot het moment dat je verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de gegevens vernietigd.

Het is mogelijk een verzoek in te dienen om je gegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen.